برچسب: تنهایی

نجواگر تنهایی

حالی که خوش نیست را نمی توان خوش نشان داد حتی اگر لبها و دندانها به ریاکاری وادارت کنند! حتی اگر دمای بدن به غایت سرد شود! یا بویی مشامت را بی آزارد این حال لعنتی هیچ وقت خوب نبوده… از همان ابتدا از شنیدن اولین صدا یا بوییدن اولین عطر یا دیدن اولین برهنگی…

نوشته: فائزه سجادی فوریه 3, 2020 2

گفتگوهای دوستانه ی من و او … قسمت پنجم

روی تخت دراز کشیدم و با پتو تا جایی که جا داره ، خودمو پوشوندم. از تاریکی زیر پتو خوشم میاد،از بویی که آغشته به نفس های منه و انگار بوی خالص تنمه خوشم میاد، از نرمی و خشونتهای کمتر جاهای پتو هم همینطور… برای من… عالمِ این زیر… عالمِ دیگه ایه … چشمها باز…

نوشته: فائزه سجادی سپتامبر 8, 2018 0