برچسب: رقصنده درتاریکی

رقصنده در تاریکی

درست نمی دانم باید دنبالم چه باشم فقط می گردم تا پیدا کنم مقصود گشتنی از نوع گذاردن و گزاردن در پی تایید نیست! بلکه جستجوییست به دنبال معنا ! معنایی ممکن در قالب زندگی که گاه عشق را به جَلد می کُشد و گاه شهرت! یا نه ؟ شالوده ایست برای رسیدن به تنهایی؟…

نوشته: فائزه سجادی مارس 4, 2020 0