برچسب: شب زمستانی

نجواگر تنهایی

حالی که خوش نیست را نمی توان خوش نشان داد حتی اگر لبها و دندانها به ریاکاری وادارت کنند! حتی اگر دمای بدن به غایت سرد شود! یا بویی مشامت را بی آزارد این حال لعنتی هیچ وقت خوب نبوده… از همان ابتدا از شنیدن اولین صدا یا بوییدن اولین عطر یا دیدن اولین برهنگی…

نوشته: فائزه سجادی فوریه 3, 2020 2