برچسب: کتاب

کمی خواندمت!

بوی کتاب می دهی بوی تازگی کاغذهای کاهی بوی کلماتی که خوانده نشده اند جایی آن وسطهای کتاب که خواننده هنوز به خوانش آنها نرسیده پنهان شده ای! شبیه حس آگاهی از وجود چندصد رمز هستی که می باید میان آن همه پیچ و تاب داستانی موشکافانه یافت شان! بگذریم… وقتی به دلخواه ورقی از…

نوشته: فائزه سجادی آوریل 15, 2019 0